Welkom bij groep 7

Wat u moet weten over onze groep dit jaar:
Juf Henny werkt op maandag en dinsdag
henny@valkenheuvel.nll
Juf Joy werkt op woensdag, donderdag en vrijdag
joy@valkenheuvel.nl  


Onze doelen op gebied van:

groep 7:
Rekenen:
- De getallenrij wordt uitgebreid tot een miljoen
- Introductie negatieve getallen
- De verkorte vorm van het cijferend optellen en aftrekken.
- Sommen als 13 x 57, 35 x 47 en 52 x 546
- Bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen is er veel aandacht voor het automatiseren
(met een tussenstap uitrekenen) en memoriseren (direct weten)
- Oefenen van  breuken met concrete voorbeelden
- Vergelijken van breuken en plaatsen van breuken op de getallenlijn
- De betekenis van kommagetallen wordt verder uitgediept
- Laten zien dat breuken, kommagetallen en procenten met elkaar samenhangen ( 1/2 = 0,5 = 50%).
- Rekenen met schaal.
- Rekenen met oppervlaktematen (3 km2 = ha) en inhoudsmaten (1m3 = dm3)
- Introductie van de kubieke meter, decimeter en een ton
 
Spelling:
- Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort
woorden eindigen op isch, -baar, -zaam, -loos, -ig(e), -lijk(e), aar, -aard, -er, -erik, -eur, -ier, -ist
vaste stukjes achteraan: -heid, -(i)teit, -aktie, -itie, -tie,
woorden met de klank /j/ of /w/ die niet geschreven worden (liniaal)
- Regelstrategie: het toepassen van spellingregels
meervoud op en, -s en s
/t/ = d, /p/ = b
woorden met s (s winters), verkleinwoorden, woorden met a, -e, -i, -o u en ee, woorden met een trema, bijvoeglijk naamwoord, woorden met meer klankgroepen
- Onthoudstrategie: het inprenten van woorden
ie en i, /t/=th, /g/=ch, /zj/=g, /zj/=ch, /s/=c, /k/=c,
Woorden met y en x
Franse en Engelse leenwoorden
- Werkwoordspelling:
persoonsvorm in tt, persoonsvorm van onregelmatige werkwoorden
Regelmatige werkwoorden die eindigen op de(n) ,  te(n),   ven en zen
t Kofschip
Deelwoord van een werkwoord
Werkwoorden met be-, ge-, her-, ver-, ont-
      
Taal:
- Woordenschat:
Betekenis van woorden afleiden en onthouden:
m.b.v. beeld, uit een tekst, door woordanalyse, door opzoeken en vragen, onthouden van betekenis door toepassing.
- Spreken en luisteren: Kinderen gaan aan de gang met
Fictie en non fictie, doelgroep en spreekdoel bepalen, lichaamstaal, podiumteksten, een gesprek voeren, opbouw van een betoog
- Schrijven (stellen)
Uiterlijk van een tekst, tekstsoorten, podiumteksten, non-fictie, opbouw van een tekst
- Taalbeschouwing
Persoonsvorm, bijvoeglijk naamwoord, lijdend voorwerp, zinsbouw bij bevel en ontkenning (enz), gebiedende wijs, tekstbouw (beeldspraak, (in)directe rede, relatie taal-beeld, kopje-indeling en paragraaf), zinsbouw (bepalingen, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, aanhalingsteken, directe rede).

Overige informatie:
Gym:
- Woensdagochtend van  9.15 uur tot  10.00 uur ,  van  Frans.
- Donderdagochtend van  10.00 uur tot 10.45 uur  ,  van Frans.

Huiswerk:   
Groep 6:
- Dinsdag: Blokboek, taal en spelling oefenschrift. Dit wordt uiterlijk maandag weer ingeleverd. Het werk wordt dan nagekeken en besproken.
- Iedere maand wordt een spellingdictee afgenomen waarvoor de kinderen kunnen oefenen op Bloon.  Zij krijgen ook een blad met de woorden mee.
- Groep 6 behandelt Nederland.
 
Groep 7:
- Dinsdag: Blokboek, taal en spelling oefenschrift. Dit wordt uiterlijk maandag weer ingeleverd. Het werk wordt dan nagekeken en besproken.
- Iedere maand wordt een spellingdictee afgenomen waarvoor de kinderen kunnen oefenen op Bloon.  Zij krijgen ook een blad met de woorden mee.
- Groep 7 behandelt Europa
- Groep 7 krijgt regelmatig huiswerk voor begrijpend lezen mee naar huis.
 
Klassendienst:
- Per week zijn  er twee kinderen die klassendienst  hebben. De taken die zij uitvoeren zijn: schriften uitdelen, vegen, papierbak legen en bord schoonmaken.

Schoolbibliotheek:
- Op dinsdag en donderdag  mogen de kinderen hun boek ruilen bij de schoolbibliotheek.

Hulpouders/klassenouders:


Verdere bijzonderheden van deze groep:
Groep 7 maakt de entreetoets en neemt aan het verkeersexamen deel.
Beide groepen hebben enkele activiteiten op het gebied van natuureducatie en van Kunst Centraal