Welkom bij groep 8

Wat u moet weten over onze groep dit jaar:

Juf Francisca werkt op maandag, dinsdag, donderdag (even weken) en vrijdag
francisca@valkenheuvel.nl
Juf Miranda werkt op woensdag en donderdag (oneven weken)
miranda@valkenheuvel.nl

Onze doelen op gebied van:
Allereerst heeft groep 8 beloofd dat zij er een geweldig en respectvol jaar van gaan maken.
Dit jaar staat in het teken van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Groep 8 leert de agenda in te vullen en het huiswerk te plannen. Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces, bijvoorbeeld; werk zelf nakijken, goed verbeteren, huiswerk te maken en postvak met hun werk te legen. Verder is het dit jaar heel belangrijk om samen met uw zoon of dochter de open dagen van de voortgezet onderwijs scholen te bezoeken. Kijk t.z.t. op de agenda van ouderportaal wanneer deze plaatsvinden.
 

groep 8:
Rekenen:
De leerling...
- weet eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen correct te noteren en te gebruiken.  
- kan getallen lezen en uitleggen hoe getallen uit cijfers opgebouwd zijn;  
- kan hoofdrekenen met en zonder notatie van tussenresultaten;  
- kan hoofdbewerkingen (+, -, x, :) met gehele en eenvoudige decimale getallen op papier uitvoeren, evenals bewerkingen met eenvoudige breuken;  
- kan berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen en de rekenmachine op verstandige wijze inzetten;  
- kan in de context van verhoudingen eenvoudige berekeningen uitvoeren, ook met procenten en verhoudingen;  
- kan veel voorkomende en eenvoudige meetinstrumenten gebruiken en aflezen, met maateenheden rekenen en in eenvoudige gevallen maateenheden in elkaar omzetten;  
- heeft een gevoel ontwikkeld voor standaardmaten in veel voorkomende situaties;  
- kent namen van enkele meetkundige figuren en begrippen en kan deze gebruiken om situaties in de ruimte te beschrijven;  
- kan eenvoudige tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van problemen, ook om eenvoudige berekeningen uit te voeren.  

Spelling:
de leerling..... 
- kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard. 
- Beheerst de werkwoordspelling (o.a. juiste toepassing –d, -t of –dt bij zwakke werkwoorden) en de spelling van andere woordsoorten met spellingsmoeilijkheid (o.a. apostrof, tussen –n of –s bij samengestelde woorden, verkleinwoord na open klinker). 
- Beheerst de juiste toepassing van hoofdletters bij eigennamen en directe rede.  
 
Taal:  
- mondelinge taalvaardigheid, met de drie sub domeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. 
- In de methode wordt aandacht besteed aan woordenschat ( hoe vind je de betekenis van een woord ) schrijven ( hoe schrijf je een presentatie ), spreken en luisteren en taalbeschouwing. 
- Bij taalbeschouwing ( ontleden ) leren de kinderen de volgende onderdelen; persoonsvorm – onderwerp – gezegde – lijdend voorwerp – meewerkend voorwerp – bijwoordelijke bepaling  van plaats, tijd, - lidwoord – zelfstandig naamwoord – werkwoord – bijwoord – bijvoeglijk naamwoord – stoffelijk bijvoeglijk naamwoord – bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een voltooid deelwoord – voltooid deelwoord. 
 
Begrijpend lezen en studievaardigheid: 
Ook deze beide vakken behoren tot de pijlers van het lesprogramma. Leren om een tekst te doorgronden. Bij studievaardigheden hebben we een nieuwe methode. De kinderen leren om allerlei bronnen van informatie te begrijpen en te gebruiken. 

Overige informatie:
Gym:
- Woensdagochtend  van 8:20 uur tot 9:15 uur
- Donderdagochtend van 8:20 uur tot 9:15 uur 


Huiswerk:
Maandag: tafeltoets en blokboek rekenen
Dinsdag: dictee en begrijpen lezen
Woensdag: Engels
Dnderdag: blokboek taal
Vrijdag: ontleden en topografie
Al het huiswerk kunt u vinden via Ouderportaal
 
Klassendienst:
- Per week hebben vier kinderen klassendienst. De taken die zij uitvoeren zijn schriften uitdelen, vegen, stoelen opstapelen, papierbak legen en bord schoonmaken. Per dag 1 taak en dat wisselt dan gedurende de week.
 
Schoolbibliotheek:
- Op dinsdag, donderdag en vrijdag mogen de kinderen hun boek ruilen bij de schoolbibliotheek.

Verdere bijzonderheden van deze groep:
- Dit schooljaar doen we weer mee met de Kinderpostzegels en met Bizworld.  Daar komen ongetwijfeld nog projecten bij gedurende het schooljaar. 
- De Plusleerlingen hebben een aantal extra opdrachten: werkbladen, Routeboekje, Plusschrift rekenen, projecten en levelwerk. 
- Een leerling uit onze klas, te weten Krista is lid van de leerlingenraad. Zij overlegt met andere leerlingen over onderdelen die zij belangrijk vinden. 
- Afname Nio in september
- Vanaf november t/m februari Cito toetsen midden groep 8. 
- Iep Eindtoets  18 en 19 april
 - 6, 7 en 8 juni kamp. 
 - 4 juli musical en eindfeest.  
 - Maart: aanmelden voor de voortgezet onderwijs scholen, verdere informatie volgt.