De Valkenheuvel

Goed onderwijs in een unieke omgeving
 
Je kind een veilige en goede basis bieden voor de rest van zijn of haar leven. Daar zet je je als ouder elke dag voor in. En dat verwacht je uiteraard ook van de basisschool waar je kind op zit. School is dé plek waar kinderen ​leren, spelen, ontwikkelen. ​Als individu, maar des te meer als onderdeel van een groep​.​ Uiteraard leren ze hier de belangrijke zaken als lezen, schrijven en rekenen. Maar er is zoveel meer om te ontdekken. 
 
En dat is precies wat Basisschool De Valkenheuvel te bieden heeft. Gestoeld op de ​Dalton onderwijs principes, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken centraal staan, bieden wij kinderen alle ruimte om ​zichzelf en de wereld te ontdekken​. H​et maximale eruit te halen onder d​e professionele en gepassioneerde begeleiding​ van de leerkrachten.
 
Bij De Valkenheuvel ​staat het kind echt centraal​. In​ kleine klassen​ is er voldoende aandacht voor elk kind en zijn/haar persoonlijke behoeften. Verdieping of verrijking van de lesstof? Het kan allemaal. Zo kan elk kind ​op een eigen niveau werken​. Die aandacht voor het individu is uniek in een tijd waar klassen overvol zitten. Die aandacht zorgt voor enthousiaste kinderen die elke dag ​met plezier naar school​ gaan, zichzelf ten volle ontplooien en samen een sterke en hechte groep vormen.
 
Bij Basisschool De Valkenheuvel maken we gebruik van ​moderne onderwijsmethodes​. Zo krijgen alle kinderen een eigen Chromebook, starten we in groep 1 al met Engels en hebben we een fris en modern gebouw. Daarnaast organiseren we veel activiteiten met en voor de kinderen om ze kennis te laten maken met de wereld om ons heen. En dat begint al op school zelf. Met meer dan 20 nationaliteiten kunnen we met recht zeggen een afspiegeling van onze maatschappij te zijn. Die culturele smeltkroes​ creëert een unieke sfeer bij ons op school. ​Verdraagzaamheid en tolerantie vinden we belangrijk, saai is het nooit en kinderen leren zo spelenderwijs over elkaars achtergronden, gewoontes en culturen. Hierdoor staan ze ​open minded ​in het leven, stappen ze onbevreesd op anderen af en staan ze stevig in hun schoenen.
 
Ons doel is kinderen te begeleiden tijdens hun ontdekkingstocht. Ze te voorzien van ​vaardigheden, ervaringen en kennis ​om zelfstandig hun weg te vinden. Natuurlijk bieden we uitstekend onderwijs. Sterker nog; we ​scoren bovengemiddeld op de eindtoets​ en we hebben zoveel meer te bieden. We zijn continu in beweging, hebben een open cultuur waarbij zowel leraren als ouders betrokken zijn, bieden maatwerk aan voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging of juist extra begeleiding. Dit doen we onder meer door het inzetten van klassen- en onderwijsassistenten. Iets waar we bijzonder trots op zijn is onze taalklas. Hier krijgen kinderen vanaf groep 3 op 5 dagdelen extra taalondersteuning. De taalklas is voor anderstalige kinderen met een individueel programma om snel Nederlands te leren begrijpen, spreken en schrijven. ​We kunnen terugvallen op ​meer dan 50 jaar ervaring​. Er heerst een ons-kent-ons mentaliteit, we zorgen voor elkaar, houden rekening met elkaar en spreken elkaar aan op houding en gedrag.
 
Onderwijs verandert continu, de basis blijft overeind: wij helpen een kind zichzelf ten volle te ontwikkelen in een ​veilige en fijne omgeving​. Bij De Valkenheuvel geloven we in ​zelfstandigheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid​. Dit zijn de waarden die we delen en waarmee we een unieke omgeving voor kinderen creëren. Hierin krijgen ze de ruimte en de vrijheid zichzelf te ontwikkelen en de wereld te ontdekken.
 
Basisschool De Valkenheuvel; goed onderwijs in een unieke omgeving!                           
                

A great education in an exceptional environment

 
Giving your child a safe and solid foundation for the rest of his or her life, that's the goal of every parent. And that's what you expect from the elementary school your children visit as well. School is where children learn, play and grow. As individuals, but especially as part of a group. Of course they learn to read and write, add and subtract. But there is so much more for them to discover.
 
That's where Elementary school De Valkenheuvel (Falcon's hill) comes in. Based on the principles of Dalton education, where independence, responsibility and collaboration are central, we offer kids the space to discover themselves and the world. Professional and passionate staff help the children achieve their best.
 
At De Valkenheuvel, it's all about the children. The classes are small, ensuring the needs of every child are met. Enriched materials or deeper learning? It's all possible. This way, every kid can work at the right level. That attention for the individual is unique in our time of overflowing classrooms. We see eager kids that have fun at school, realise their potential and form strong and tight-knit groups. 
 
We use modern education methods at De Valkenheuvel. Every child uses a Chromebook, English is part of the curriculum from group 1 onwards and we have a modern building. We also organise many activities for and with the children to explore the world around us. That starts within the school. Over 20 nationalities are represented, making us a true melting pot with a unique atmosphere. Tolerance is key, there is never a dull moment and the kids learn about each other's habits and cultures in a natural way. They see the world with an open mind, approach others with confidence and have a solid base. 
 
Our goal is to guide children during their explorations. To provide them with the skills, experience and knowledge they need to find their own way. Of course we offer outstanding education. In fact; we score above average on the end test. But we offer much more. We are always in motion, thanks to our open culture with room for input from teachers, parents and children. Our class assistants and education assistants offer tailored guidance for kids who need extra challenges or extra tutoring. We are especially proud of our language class. ​From group 3 onwards, children can get extra language support for 2,5 days during the week. The language class is for children who have another native language and helps them to understand, speak and write the Dutch languages fast. 
 
Valkenheuvel represents 50 years of experience. We know what's going on, care for each other and give feedback on attitude and behaviour. 
 
Education is always changing, but the core remains: we help a child to fully develop in safe and pleasant surroundings. At De Valkenheuvel we believe in independence, collaboration and responsibility. We share these values and use them to create a unique environment for children. Here, they get the space and freedom to develop themselves and discover the world.
 
Elementary school De Valkenheuvel: a great education in an exceptional environment